Aktualności, Zapytanie

Zapytanie ofertowe 1_RPPM_2017 z dnia 08.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego_1_RPPM_2017.

Zapytanie_ofertowe_1_RPPM_2017

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK ul. Łukowa 18a/5 93-410 Łódź w terminie do 15.12.2017 r. do godziny 17.00 lub drogą elektroniczną do dnia 15.12.2017 do godziny 23:59 na adres: biuro@tag-consulting.pl.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: biuro@tag-consulting.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074034