Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Tag-Consulting zapewnia kształcenie w oparciu o wystandaryzowane materiały szkoleniowe oraz kadrę dydaktyczną posiadającą stosowne uprawnienia. Kadra szkoleniowa firmy posiada akredytację Trenera VCC, przeszła etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w wybranym obszarze. Potwierdzenie wysokiej wiedzy i umiejętności trenerów stanowił egzamin – zgodny z metodologią VCC.


Standard certyfikacji VCC oparty jest na systemie egzaminów potwierdzających posiadanie kompetencji do wykonywania określonych zadań, czynności, zawodów. Proces egzaminacyjny weryfikuje wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, kompetencje psychospołeczne charakterystyczne dla poszczególnych zawodów. Egzaminy przeprowadzane są przez Partnerów Egzaminacyjnych. Partnerzy Egzaminacyjni ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu egzaminowania w sposób określony w procedurach. Po spełnieniu wymagań  podpisaliśmy umowę licencyjną i uzyskaliśmy status Partnera Egzaminacyjnego VCC.   W celu przeprowadzania egzaminów, jako Partner Egzaminacyjny VCC zapewniamy:
 • konsultanta VCC – czyli osobę, która zna założenia standardu i potrafi udzielić informacji na jego temat zainteresowanym stronom,
 • operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC – do przeprowadzania egzaminów teoretycznych,
 • salę wyposażoną w stanowiska komputerowe, z dostępem do Internetu,
 • egzaminatora VCC – do przeprowadzania egzaminów praktycznych.
  Idea szkoleń połączonych z certyfikacją VCC ściśle wpisuje się w zasadę,iż zakres i tematyka szkoleń jest związana z profilem zawodu coacha i mediatora oraz  daje możliwość podwyższenia kwalifikacji z jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu certyfikatem VCC . Po zakończeniu szkolenia wystawiane jest zaświadczenie o ukończonym szkoleniu na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).   Certyfikacja  / akredytacja VCC Cechy oferowanego systemu potwierdzania kwalifikacji:
 • ujednolicony standard sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w zakresie polityki edukacyjnej,
 • zgodny z oczekiwaniami i wymaganiami współczesnego rynku pracy,
 • umożliwiający uzupełnienie i aktualizację kompetencji w ramach już posiadanych kwalifikacji,
 • pozwalający na przygotowanie w pełni wykwalifikowanego pracownika, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.
  Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu /akredytacji VCC:
 • profesjonalizacja usług  świadczonych przez coachów, mediatorów,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w sposób zgodny z krajowymi i europejskimi standardami,
 • możliwość udokumentowania własnego rozwoju zawodowego (certyfikat, referencje),
 • możliwość zatrudnienia w komercyjnych Instytucjach ,działach HR przedsiębiorstw, kancelariach mediacyjnych.