Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia, który został zatwierdzony przez PARP na liście certyfikatów/akredytacji/standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez podmiot szkolący.


Idea VCC
  • Idea VCC narodziła się w 2007 roku i powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.
  • Analiza badawcza i prognozy Fundacji VCC są zgodne z koncepcjami Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny sposób w latach 2014-2020.
  • Są one również odpowiedzią na działania wokół Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się przez całe życie.
  VCC w strategii Unii Europejskiej System certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, zgodny jest z założeniami:
  • strategii Europa 2020, przyczyniając się do realizacji jej celów w obszarze zatrudnienia,
  • systemem CELAN, mający na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudniania,
  • Europejskim Systemem Transferu Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET, umożliwiający gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się, niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się.
  W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences. Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.