Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia, który został zatwierdzony przez PARP na liście certyfikatów/akredytacji/standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez podmiot szkolący.


Idea VCC

  • Idea VCC narodziła się w 2007 roku i powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.
  • Analiza badawcza i prognozy Fundacji VCC są zgodne z koncepcjami Unii Europejskiej, co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny sposób w latach 2014-2020.
  • Są one również odpowiedzią na działania wokół Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się przez całe życie.

 

VCC w strategii Unii Europejskiej

System certyfikacji kompetencji zawodowych VCC, zgodny jest z założeniami:

  • strategii Europa 2020, przyczyniając się do realizacji jej celów w obszarze zatrudnienia,
  • systemem CELAN, mający na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudniania,
  • Europejskim Systemem Transferu Punktów Kredytowych dla Celów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego ECVET, umożliwiający gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się, niezależnie od okoliczności, w jakich przebiegał proces uczenia się.

 

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.