Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018 wyłoniono wykonawcę (e-xam Damian Koniuszenny) usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Wyniki opublikowano na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1101415
0

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego_1_RPPM_2017.

Zapytanie_ofertowe_1_RPPM_2017

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK ul. Łukowa 18a/5 93-410 Łódź w terminie do 15.12.2017 r. do godziny 17.00 lub drogą elektroniczną do dnia 15.12.2017 do godziny 23:59 na adres: biuro@tag-consulting.pl.

Adres e-mail do kontaktów ze strony Zamawiającego: biuro@tag-consulting.pl

Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapraszamy do składania ofert.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074034

0

W związku z realizacją projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  uprzejmie informujemy, iż Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu opracowania koncepcji graficznej, produkcji i dostawy materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań oraz termin i sposób składania oferty został zawarty w zapytaniu ofertowym. Załącznik nr 1 do zapytania na materiały szkoleniowe KTIK Zapytanie materiały szkoleniowe KTIK

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.12.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu

0

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.07.2017 roku, którego przedmiotem był zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki” (RPPM.05.05.00-22-0122/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja o wyniku postępowania

0

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk w dniu 18 lipca 2017 roku rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy na zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki”.

Szczegóły zawarte są w następujących załącznikach:

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem oraz do złożenia oferty do dnia 26 lipca 2017 roku do godziny 10:00.

0

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 oraz A2, realizowanych w ramach projektu pt. „Angielski to nie problem – kurs językowy dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach” nr RPMA.10.02.00-14-4631/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Wyniki postępowania

0