Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Aktualności

Szanowni Państwo,TAG- CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź zamieszczamy sprostowanie do treści Rozeznania rynku nr 9/P/AZ dotyczącej maksymalnej liczby osób w grupie, tj. max 8 osób w Ząbkowicach Śląskich.Pozostałe warunki realizacji przedmiotu nie uległy zmianie. Prosimy o stosowanie aktualnego wzoru. Zapraszamy do złożenia oferty.Rozeznanie rynku 9.P.AZ

Continue Reading
Aktualności

Szanowni Państwo,TAG – CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK  w ramach projektu realizowanego w partnerstwie przez Lubelską Szkołą Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL przy ul. Konstantynów 1H, 20 – 708 Lublin – Lider Projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób 30+”,nr RPDS.08.02.00-02-0011/18, zaprasza do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku nr 9/P/AZ dot. przygotowania i realizacji szkoleń zawodowych i  certyfikacji zewnętrznej weryfikującej kwalifikacje zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.W wyniku opracowanych IPD oraz zgłoszeń uczestników zostało określone następujące szkolenie  „Pracownik biurowy z elementami e-marketingu” dla grupy...

Continue Reading
Aktualności, Zapytanie

W związku z wykrytym błędem w zapytaniu ofertowym z dn.19.10.2018r zapytanie ofertowe zostało anulowane

Continue Reading
Aktualności

W związku z realizacją projektu pn.”Akcja kwalifikacja- kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr projektu RPLD. 11.02.01-10-0012/17” TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk zaprasza do złożenia oferty w ramach Zapytania ofertowego z dnia 19.10.2018r, którego przedmiotem jest zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego na poziomie A. Termin złożenia oferty: 26.10.2018 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego). Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest p. Olga Kucharska, tel.:577 455 552 lub e-mail : akcja kwalifikacja@tag-consulting.pl Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy do składania ofert.Zapytanie ofe...

Continue Reading
Aktualności, Zapytanie

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, z siedzibą w Łodzi, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach realizacji projektu  „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego nr 2/RPPM/2018 z dnia 04.04.2018 wyłoniono wykonawcę (e-xam Damian Koniuszenny) usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów (ECCC lub równoważnych zgodnie z ramami kwalifikacji DIGCOMP) na poziomie A lub B lub C potwierdzających nabycie przez uczestników projektu kompetencji DIG COMP obejmujących wszystkie z 5 obszarów i 21 kompetencji. Wyniki opublikowano na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printvi...

Continue Reading
Aktualności

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia do Zapytania ofertowego nr 1/RPPM/2017 z dnia 08.12.2017 r. dotyczącego zapewnienia kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „Szkolenia Językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie województwa pomorskiego,Informujemy, po analizie dokumentów złożonych przez oferentów, Komisja dokonała wyboru oferty nr 01, jako najkorzystniejszej. Wyniki opublikowano również:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicati...

Continue Reading
Zapytanie

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT w ramach Rozeznania Rynku  dotyczącego zakupu i dostarczenia materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych” nr RPPM.05.05.00-22-0067/16   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączniku – formularz wyceny

Continue Reading
Aktualności, Zapytanie

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, pt.„SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK zaprasza do złożenia oferty na dostawę kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, zgodnie z treścią Zapytania ofertowego_1_RPPM_2017. Zapytanie_ofertowe_1_RPPM_2017 Oferty należy dostarczyć osobiście lub pr...

Continue Reading
Aktualności, Zapytanie

W związku z realizacją projektu „Kompetencje TIK kluczem do rozwoju zawodowego!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  uprzejmie informujemy, iż Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia z zakresu opracowania koncepcji graficznej, produkcji i dostawy materiałów szkoleniowych w postaci teczek, długopisów, notesów oraz pendrive . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagań oraz termin i sposób składania oferty został zawarty w zapytaniu ofertowym. Załącznik nr 1 do zapytania na materiały szkoleniowe KTIK Zapytanie materiały szkoleniowe KTIK AKTUALIZACJA Z DNIA 13....

Continue Reading
Aktualności, Zapytanie

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 18.07.2017 roku, którego przedmiotem był zakup podręczników dla 300 osób biorących udział w kursie języka angielskiego oraz dla 156 osób biorących udział w kursie języka niemieckiego w projekcie „Odkrywamy tajniki – komputery i języki” (RPPM.05.05.00-22-0122/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w załączeniu zamieszczamy informację dotyczącą wyboru wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.Informacja o wyniku postępowania

Continue Reading
PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS